Malá Hradná

Malá Hradná - obec s bohatou históriou - od nepamäti centrum celej farnosti

Malá Hradná leží v severnom výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, v blízkosti Považského Inovca, na strednom toku Hradňanského potoka.
Už samotný názov obce nasvedčuje tomu, že ide o starobylosť. Hradná zohrala významnú úlohu pri pokresťančovaní územia v povodí rieky Bebravy a priľahlých tokov.
Napriek jej bohatej minulosti sa do dnešných čias zachoval len Kostol sv. Vavrinca - diakona. Dnes v obci žije približne 400 obyvateľov, ktorých spoločenský, kultúrny a športový život je veľmi pestrý. Chod obce riadi starosta Jozef Zelenák.

 

FOTO 1: Najstaršie známe vyobrazenie okolia Kostola sv. Vavrinca - originál z obrazu Piety (17.storočie)

 

FOTO 2: Vyobrazenie okolia Kostola sv. Vavrinca - obraz získaný prekreslením z pôvodného obrazu Piety

Môžme takmer s istotu tvrdiť, že snímka nezachytáva vtedajší reálny stav. Pravdepodobne ide o zidealizovanú predstavu autora, ktorý sa snažil zobraziť na malom priestore veľké množstvo objektov-od skalnej vyvýšeniny s neznamou stavbou, pútnikov, budovy, kostol uprostred (súčasný Kostol sv. Vavrinca), kláštor-seminár, sad, park, náznaky obranného systému, vodnú plochu a pod. Nie je vylúčené, že niektoré objekty vôbec neexistovali, prípadne sa nachádzali na inom mieste.

FOTO 3: Dnešný pohľad na kostolné návršie

FOTO 4: Pohľad na farský kostol z predvrchola Považského Inovca

 

FOTO 5: Pohľad na lokalitu Hradisko (nazývaná tiež Kostolnica, Kostelník, chotár obce Veľká Hradná)

Na ľavej strane vidíme ostro vystupujúcu skalnú vyvýšeninu, na ktorej sa pravdepodobne nachadzalo hradisko, hrad.

 

FOTO 6: Farský kostol - súčasnosť

 

Mohutný polygonálny uzáver lode, pod ktorým sa nachádza krypta vybudovaná v r. 1750.  Napravo pristavená sakristia. Aj to je výsledok rozšírovania kostola. Pôvodne bol kostol z východnej strany uzatvorený pravdepodobne apsidou. (viď. foto: Vyobrazenie okolia Kostola sv. Vavrinca)

(FOTO 1 - Ing. Pavel Krajčí, FOTO 2-6 Ing. Stanislav Varényi)