Súťaž

Súťažné otazky a odpovede:
 

September – Odkiaľ pochádza a približne kedy sa narodil sv. Vavrinecdiakon?

-          v blízkosti mesta Osca, (dnes Huesca) v tedajšej rímskej provincii Hispánia (dnešné Španielsko), okolo roku 230 n.l.

Október  – Čo urobil sv. Vavrinec diakon vo väzení?

-          pokrstil mnohých pohanov / zázračne uzdravoval

November – Koho a čoho je patrónom sv. Vavrinec diakon? (napíš z každej po 3)

-          koho - diakonov, archivárov, knihárov, správcov majetku, chudobných, duší v očistci, kuchárov, sklárov, hasičov, vojakov, garbiarov – povolaní, ktoré majú čo robiť s otvoreným ohňom....
čoho - Španielska, Ríma, Norimbergu, mníchov z Ampleforth College, ...  farnosti Malá Hradná / kostola v Malej Hradnej....

December – Napíš Latinské meno sv. Vavrinca diakona a jeho význam.

-          Laurentius, z lat. laurus – vavrín; ovenčený víťazstvom, víťazný

Január – Čo žiadal od sv.Vavrinca diakona rímsky prefekt, čo miesto toho sv.Vavrinec urobil a čo mu nakoniec
                priniesol?

-          Žiadal = chrámovú pokladnicu. / Urobil = peniaze rozdal chudobným. / Priniesol = všetkých chudobných, mrzákov, starcov, vdovy, siroty, slepých a trpiacich.

Február – Napíš názov jednej zo siedmych hlavných bazilík Ríma, kto položil jej základy a čo sa v nej nachádza?

-          Názov = San Lorenzo fuori le Mura (sv. Vavrinec za hradbami). / Kto = Cisár Konštantín I. / Čo = kameň, na ktorom po umučení ležalo Vavrincovo telo.

Marec – Čím bol poverený (aký úrad zastával), čo mal na starosti a o koho sa staral sv. Vavrinec diakon?

-          Čím = spravovaním chrámovej pokladnice a vatikánskych klenotov vrátane vzácnych kníh. / Čo = jednu štvrť (časť) mesta. / 0 koho = staral o štyridsaťtisíc (40 000) kresťanov

Apríl – Kde je menovaný/uvedený sv. Vavrinec diakon? (vymenuj aspoň 2)

-          V Rímskom kánone, Depositio Martyrum (354), v prvej eucharistickej modlitbe

Máj – Ako sa nazýva inštitúcia mladých v Ríme, kto ju založil a čo je jej cieľom?

-          Ako = Medzinárodné centrum mladých svätého Vavrinca. / Kto = Sv. Otec Ján Pavol II. / Čo = Pomôcť spoznať mesto Rím v jeho umeleckej, kultúrnej, ako aj duchovnej bohatosti, Pomôcť spoznať Vatikán, Spoznať Pána, Skúsenosť evanjelizácie a spoznanie rozdielnych skutočností a duchovností.

Jún – V čom by si sa chcel/a podobať sv. Vavrincovi diakonovi?

-          V zbožnej viere, vo vnútornej sile, v obhajobe viery, v pomoci chudobným a trpiacim... 

Júl – Napíš presný dátum úmrtia sv. Vavrinca diakona a ako zomrel?

-          10. August 258 / Ako = umučený upálením/upečením na železnom rošte

August - Čo je na obrázku?

-          Svätý Vavrinec diakon